Misija

Kvalitetno obrazovanje i napredak naših učenika najveća je i najbolja potvrda našeg uspeha. Zato je prvi i glavni cilj postojanja Tehničke škole u Tutinu upravo ostvarivanje misije da naši učenici postanu građani sveta koji će svojim znanjem, idejama i ponašanjem postati uspešni ljudi i uzor novim generacijama.

Vizija

Sa vizijom da će naša škola biti mesto na kome će se rađati nove ideje, negovati talenti i unaprediti znanja, želimo da ohrabrimo učenike i roditelje da nam se pridruže u zajedničkim naporima i da sa nama podele radost uspeha.

PLAN RADA UČENIČKOG PARLAMENTA

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja reguliše ulogu Učeničkog parlamenta u članu 105. Učenički parlament daje mišljenje i predloge stručnim organima, Školskom odboru, Savetu roditelja i direktoru o :

  • Pravilima ponašanja u Školi;
  • Merama bezbednosti učenika;
  • Godišnjem planu rada;
  • Školskom programu;
  • Načinu uređivanja školskog prostora;
  • Učešću na sportskim i drugim takmičenjima;
  • Slobodnim i vannastavnim aktivnostima.

Učenički parlament takođe razmatra odnose i sarađnju učenika i nastavnika, stručnih saradnika i atmosferu u Školi. Parlament obaveštava učenike o svojim aktivnostima i pitanjima od posebnog značaja za školovanje učenika. Clanove parlamenta biraju učenici, odeljenjske zajednice, svake školske godine. Clanovi parlamenta biraju predsednika. Učenički parlament ima pravo predlaganja učenika u Stručni aktiv za ravojno planiranje. Sednicama Školskog odbora prisustvuje predsednik, a po potrebi i ijoš jedan član učeničkog parlamenta. Plan rada učeničkog parlamenta i njegovo ostvarivanje bie sastavni deo godišnjeg izveštaja o radu škole.

 

SADRŽAJ RADA

Vreme realizacije

1. Konstituisanje parlamenta

Septembar

2. 0baveze, dužnosti i prava članova parlamenta

Septembar

3. Razmatranje i usvajanje programa rada

Septembar

4. Davanje mišljenja i predloga stručnim organima i direktoru o godišnjem planu rada,       školskom programu, razvojnom planu

Septembar

5. Predlaganje članova parlamenta za stručni aktiv za razvojno planiranje

Septembar

6. Predlaganje članova parlamenta za školski odbor

Septembar

7. Davanje mišljenja o bezbednosti učenika

Novembar

8. Razmatranje uspeha učenika i izostajanje sa nastave

Novembar- Februar-April

9. Utvrđivanje predloga kriterijuma za pravdanje izostajanja sa nastave

Novembar

10. Razmatranje pravila ponašanja u školi i utvrđivanje novih predloga

Novembar

11. Razmatranje uključivanja učenikau proces samovrednovanjarada škole

Februar

12. Predlozi za poboljšanje uslova rada učenika

Mart

13. Izveštaji sa takmičenja učenika

Mart-April

14. 0rganizacija školskih takmičenja i drugih manifestacija

April-Maj

15.Rad sekcija u školi-slobodnih i vannastavnih aktivnosti

Tokom godine

16. uspešne aktivnosti i problemi rada odeljenjskih zajednica

Tokom godine

17. humanitarne aktivnosti (pomoć druga, davanje krvi, mat. Pomoć)

Tokom godine

18. Susreti sa članovima parlamenta drugih škola

Tokom godine

Adresa

7. jul 18, 36320 Tutin tehtutin1@gmail.com www.tehtutin.edu.rs

Učenički kutak

Maturski i završni radovi učenika

OSTANI KONEKTOVAN

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com