TEHNIČKA ŠKOLA TUTIN

Kvalitetno obrazovanje i napredak naših učenika najveća je i najbolja potvrda našeg uspeha.

PLAN RADA UČENIČKOG PARLAMENTA

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja reguliše ulogu Učeničkog parlamenta u članu 105. Učenički parlament daje mišljenje i predloge stručnim organima, Školskom odboru, Savetu roditelja i direktoru o :

Učenički parlament takođe razmatra odnose i sarađnju učenika i nastavnika, stručnih saradnika i atmosferu u Školi. Parlament obaveštava učenike o svojim aktivnostima i pitanjima od posebnog značaja za školovanje učenika. Clanove parlamenta biraju učenici, odeljenjske zajednice, svake školske godine. Clanovi parlamenta biraju predsednika. Učenički parlament ima pravo predlaganja učenika u Stručni aktiv za ravojno planiranje. Sednicama Školskog odbora prisustvuje predsednik, a po potrebi i ijoš jedan član učeničkog parlamenta. Plan rada učeničkog parlamenta i njegovo ostvarivanje bie sastavni deo godišnjeg izveštaja o radu škole.

Sadržaj rada Vreme realizacije

1. Konstituisanje parlamenta

Septembar

2. Obaveze, dužnosti i prava članova parlamenta

Septembar

3. Razmatranje i usvajanje programa rada

Septembar

4. Davanje mišljenja i predloga stručnim organima i direktoru
o godišnjem planu rada, školskom programu, razvojnom planu

Septembar

5. Predlaganje članova parlamenta za stručni aktiv za razvojno planiranje

Septembar

6. Predlaganje članova parlamenta za školski odbor

Septembar

7. Davanje mišljenja o bezbednosti učenika

Novembar

8. Razmatranje uspeha učenika i izostajanje sa nastave

Novembar-Februar-April

9. Utvrđivanje predloga kriterijuma za pravdanje izostajanja sa nastave

Novembar

10. Razmatranje pravila ponašanja u školi i utvrđivanje novih predloga

Novembar

11. Razmatranje uključivanja učenikau proces samovrednovanjarada škole

Februar

12. Predlozi za poboljšanje uslova rada učenika

Mart

13. Izveštaji sa takmičenja učenika

Mart-April

14. Organizacija školskih takmičenja i drugih manifestacija

April-Maj

15. Rad sekcija u školi-slobodnih i vannastavnih aktivnosti

Tokom godine

16. Uspešne aktivnosti i problemi rada odeljenjskih zajednica

Tokom godine

17. Humanitarne aktivnosti (pomoć druga, davanje krvi, mat. pomoć)

Tokom godine

18. Susreti sa članovima parlamenta drugih škola

Tokom godine