TEHNIČKA ŠKOLA TUTIN

Kvalitetno obrazovanje i napredak naših učenika najveća je i najbolja potvrda našeg uspeha.

SEKCIJE

Slobodne aktivnosti su skup za koje se pojedinac može slobodno opredeliti. Osnovne funkcije aktivnosti u slobodnom vremenu su : odmor razonoda i razvoj licnosti. Pored toga ove tri funkcije predstavljaju i tri područja programiranja slobodnih aktivnosti u školi, a u okviru rada različitih sekcija.

Sekcije će raditi tokom cele godine, a sadržaji i rezultati njihovog rada javno se prezentuju kroz određene prigodbe i programe: takmičenja, izložbe, kulturne manifestacije, praznike, svečanosti i dr. Uspešan rad sekcija omogućava tešnju saradnju sa društvenom sredinom i afirmiše školu u opštini i široj sredini.

Sekcija Rukovodioci

Recitatorska sekcija

Azemina Hadžić

Dramska sekcija

Edita Pepić

Literarna sekcija

Emina Muratović

Sekcija za računarstvo i informatiku

Damir Hadžić

Sekcija za košarku

Imer Ademović

Sekcija za odbojku

Remzo Metović

Sekcija za gimnastiku

Amil Bronja

Sekcija za rukomet

Admira Koničanin

Sekcija za fudbal

Imer Ademović,


Remzo Metović

Ekološka sekcija

Harun Eminović

Mladi geografi

Lejla Gegić

Sekcija fizičara

Magbula Džemić

Sekcija za matematiku

Sabina Dazdarević

Likovna sekcija

Dušan Popović

Planovi sekcija biće posebno doneti od strane rukovodioca sekcija i pređstavlja sastavni deo godišneg Programa rada. Uputstvo za rad sekcija dato je u “Službenom glasniku - Prosvetni glasnik RS”broj 3/91.